FAQ

FAQ

Về Flala

Mọi thứ đều dựa trên dữ liệu thực, đưa người dùng ở tất cả các khu vực trên thế giới đến gần hơn và cố gắng giải quyết sự lo lắng, cô đơn và giao tiếp không rào cản xuyên biên giới mà người dùng liên tục tạo ra trong sự tồn tại xã hội hóa. Nó là một sản phẩm "có nhiệt độ" và "biết bạn".

Hỗ trợ nhiều người trò chuyện cùng một lúc, hỗ trợ dịch ngôn ngữ theo thời gian thực ở các khu vực khác nhau, tìm thêm những người có cùng sở thích với bạn và tạo thành "vòng tròn" của riêng bạn để tập hợp các đối tác khác để duy trì và quản lý cùng nhau

Đối với người dùng ở tất cả các khu vực trên thế giới, nếu họ muốn đạt được giao tiếp và tương tác xã hội không rào cản, Flala có thể đáp ứng nhu cầu của những người dùng này. Không giống như các nền tảng khác, mô hình tình bạn xanh và lành mạnh của Flala có thể phát triển bền vững và lâu dài hơn, đồng thời phù hợp với mục tiêu "phục vụ thế giới" của công ty, tầm nhìn và sứ mệnh của "Gia đình hạnh phúc" giúp người dùng có được niềm vui xã hội.

Đối với người dùng ở tất cả các khu vực trên thế giới, nếu họ muốn đạt được giao tiếp và tương tác xã hội không rào cản, Flala có thể đáp ứng nhu cầu của những người dùng này. Không giống như các nền tảng khác, mô hình tình bạn xanh và lành mạnh của Flala có thể phát triển bền vững và lâu dài hơn, đồng thời phù hợp với mục tiêu "phục vụ thế giới" của công ty, tầm nhìn và sứ mệnh của "Gia đình hạnh phúc" giúp người dùng có được niềm vui xã hội.

Đối với người dùng ở tất cả các khu vực trên thế giới, nếu họ muốn đạt được giao tiếp và tương tác xã hội không rào cản, Flala có thể đáp ứng nhu cầu của những người dùng này. Không giống như các nền tảng khác, mô hình tình bạn xanh và lành mạnh của Flala có thể phát triển bền vững và lâu dài hơn, đồng thời phù hợp với mục tiêu "phục vụ thế giới" của công ty, tầm nhìn và sứ mệnh của "Gia đình hạnh phúc" giúp người dùng có được niềm vui xã hội.

Đối với người dùng ở tất cả các khu vực trên thế giới, nếu họ muốn đạt được giao tiếp và tương tác xã hội không rào cản, Flala có thể đáp ứng nhu cầu của những người dùng này. Không giống như các nền tảng khác, mô hình tình bạn xanh và lành mạnh của Flala có thể phát triển bền vững và lâu dài hơn, đồng thời phù hợp với mục tiêu "phục vụ thế giới" của công ty, tầm nhìn và sứ mệnh của "Gia đình hạnh phúc" giúp người dùng có được niềm vui xã hội.